News

News Brief from Interim Chair Darla Munroe

February 8, 2019
Year of the Pig

Happy Year of the Pig! Lunar New Year party. Back row (left to right): Zhihao Wang, Yuchen Li, Luyu Liu; Middle row: Xiaoyu Liang, Jialin Li, Polina Berezina, Rohit Mukherjee; Botton row: Wilton Filho, Yuechun Wang, Tianqi Zhang.

Pages